Hvorfor må nettleia justeres?

 

Samfunnsutviklingen og det grønne skiftet setter større krav til kapasiteten i strømnettet vårt. For å møte fremtiden kreves det derfor økte investeringer. Disse kravene i kombinasjon med et samfunn preget av inflasjon, økte renter og generell prisvekst er bakgrunnen for økningen i nettleien. En annen viktig årsak er at prisen nettselskapene må betale til Statnett for energitransport i transmisjonsnettet (sentralnettet) går opp.

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fastsetter årlig en inntektsramme som alle nettselskapene i Norge benytter for å beregne nettleie. Inntektene skal dekke kostnader ved transport av strøm, vedlikehold og utvikling av strømnettet. Høyere kostnader knyttet til bl.a. kraftpris, økte renter og inflasjon, samt betydelige investeringer i strømnettet, gjør at kostnadene til nettselskapene for å utføre oppgaven også øker.

 

Årsaker:

Statnett har gjenopptatt nettleie for sentralnettet

I store deler av 2022 og hele 2023 vedtok Statnett å midlertidig stanse innkreving av nettleie for sentralnettet. (Nulltariffering). Dette ga betydelige besparelser på nettleiekostnadene til alle strømkunder. Bakgrunnen for dette var at de hadde store flaskehalsinntekter som skulle tilbakeføres til alle strømkunder i Norge i form av lavere nettleie.

Statnett har nå varslet at de avslutter perioden med Nulltariffer i 2024, og dermed påløper det nettleie for leie av sentralnettet - også for strømkundene.

Samtidig er det viktig å legge til at Statnett fremdeles har flaskehalsinntekter som vil føre til en rabatt på den delen av nettleia. Det betyr at når Statsnett sine flaskehalsinntekter eventuelt normaliserer seg ytterligere, vil deres andel av nettleia gå opp mer. Det blir trolig ikke aktuelt før tidligst 2025.

 

Økte kostnader

I likhet med alle bransjer og privatpersoner påvirkes også nettselskapene av økte renter, materialkostnader og generell prisvekst. Samtidig bruker vi mer og mer strøm med det grønne skiftet og elektrifiseringen av alt fra biler til industri. Dette fører til at nettselskapene må investere mer i vedlikehold og utbygging av strømnettet - for å mette markedet med nok kapasitet til en hver tid. Den nye nettleiemodellen kom i 2022 - og var et direkte insentiv for å få forbrukerne til å fordele strømbruken utover døgnet - for å minimere belastningen av strømnettet. Det krever sine kabler å stå i storm og kuling når alle kommer hjem fra jobb i 16:00-tiden og skal lage mat, vaske klær og lade bil. Her kan man som forbruker være bevisst - både for å spare penger på effektleddet, men også for å belaste strømnettet jevnere og unngå overbelastning slik at kostnader til vedlikehold og forsterkninger holdes nede.

 

Offentlige avgifter

Over halvparten av nettleia er offentlige avgifter, deriblant ENOVA-avgift som nettselskapene er pålagt å kreve inn på vegne av nasjonale myndigheter. Disse avgiftene går ikke til å dekke kostnader for strømnettet, men direkte til staten eller Enova. Elavgift / forbruksavgift for strøm øker også noe i 2024, noe som er med på den samlede økningen av nettleia. Elavgiften for strøm er for 2024 satt til 20,55 øre pr kWh og ENOVA-avgiften utgjør 1,25 øre pr kWh. I vintermånedene januar, februar og mars er det redusert sats på elavgift, 11,89 øre pr kWh.

 

Her ser du nettleieprisene for 2024.