Hva er nettleie?

For å få lys og varme i din bolig må du være tilknyttet et strømnett. Det betaler du nettleie for. Nettleien går til drift- og vedlikehold av strømnettet, investeringer, beredskap, bygging av nye anlegg, måling og avregning, fakturering, kundehåndtering, og ikke minst til elsikkerhet og eltilsyn. Alle disse tiltakene sikrer et stabilt og robust strømnett i nabolaget.

Hva tjener Mellom AS på nettleien?

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) setter en grense — en såkalt inntektsramme — for hvor høye inntekter et nettselskap kan ha gjennom strømforsyning. Nettleien dekker kostnadene til bygging, drift og vedlikehold av strømnettet — noe vi utfører kontinuerlig for å sikre en stabil og robust kraftleveranse til nabolaget.

Hva går pengene til?

Inntektene vi har gjennom nettleien går til drift- og vedlikehold av strømnettet, investeringer, beredskap, bygging av nye anlegg, måling og avregning, fakturering, kundehåndtering, og ikke minst til elsikkerhet og eltilsyn. Omtrent halvparten av nettleien er forbruksavgifter som går til staten.

Forbruksavgift og miljøvennlig energiutnyttelse
Mellom AS er pålagt å kreve inn forbruksavgift på strøm for staten. Denne avgiften kreves inn sammen med nettleien. En del av avgiften går til Enova — et statlig fond som er etablert for å fremme miljøvennlig produksjon- og bruk av energi.
Hvordan beregnes nettleieprisen?
- NVE beregner inntektsrammen for kommende år. Denne varsles i november året før. - Mellom AS anslår hvor mye strøm kundene vil bruke i året som kommer. - Basert på inntektsrammen og anslått strømforbruk regnes det ut hvor høy nettleien blir per kilowattime (kWh).

Hva om Mellom AS havner over inntektsgrensen?

Endelig vedtak om årets inntektsramme mottas i februar året etter. Dersom de totale inntekter fra nettvirksomheten avviker fra tillatt inntekt, oppstår en mer- eller mindreinntekt. Merinntekten inkludert renter blir tilbakeført til nettkundene over tid ved justering av tariffene. Mellom AS får uansett ikke mer nettleieinntekter enn det myndighetene har fastsatt.

Ler mer om § 8-6. Håndtering av mer- eller mindreinntekt.