Nye regler

Fra 1. august 2017 ble bunnfradraget fjernet fra reglene om anleggsbidrag. I de nye reglene blir ordningen med bunnfradrag på kr. 30 000,- fjernet. Det betyr at anleggsbidraget, som utbygger må betale for, blir lik Mellom sin kostnad med fremføring av strøm til de forskjellige prosjektene.

De gamle reglene gjelder for anlegg som er meldt inn eller inngått avtale for før 1. august 2017, og som ble ferdigstilt innen 31. desember 2017. De nye reglene vil gjelde for anlegg som er meldt inn eller inngått avtale for etter 1.august, eller som ikke ble ferdigstilt innen 31. desember 2017.

Anleggsbidrag

Investeringer som utløses av en kunde som følge av ny nettilknytning eller nettforsterkning, skal i hovedprinsippet betales gjennom et anleggsbidrag av kunden som utløser investeringen.

Formål

Formål med anleggsbidraget er å synliggjøre de samfunnsøkonomiske kostnadene ved en ny nettilknytning eller forsterking, og fordele kostnadene mellom kunden som utløser investeringen og nettselskapets øvrige kunder. Kostnader som ikke dekkes av kunden selv, må dekkes gjennom nettleien fra alle nettkunder i Mellom.

Regelverk

Bestemmelsene for anleggsbidrag er regulert i forskrift om kontroll av nettvirksomheten (kontrollforskriften) kapittel 16. Behandling av anleggsbidrag i NEAS skal gjennomføres etter våre retningslinjer, og være i samsvar med gjeldende standard tilknytningsvilkår for nærings- og privatkunder § 5. Våre retningslinjer og tilknytningsvilkårene kan lastes ned fra denne siden.

Standard vilkår for nettleie og tilknytning forbrukerkunder.

Standard vilkår for nettleie og tilknytning næring.

Kostnadsgrunnlag og prosess

Etter forespørsel fra deg utarbeider Mellom et kostnadsgrunnlag for det aktuelle anlegget. For større komplekse anlegg henter vi inn tilbud fra utførende entreprenører. Eksempler på kostnader som inngår i kostnadsgrunnlaget er: linjer, kabel, dekkbord og annet materiell, måler og målermontasje, planlegging og arbeidstimer, innmåling og dokumentasjon, idriftsettelse og kontroll.

Kostnadsgrunnlaget blir akseptert gjennom en avtale mellom deg og Mellom. Mellom utfører arbeidet, og fakturerer deg for de faktiske kostnadene etter at anlegget er ferdigstilt.

Du har mulighet til å utføre grunnarbeid og kabelgrøfter selv eller gjennom egen graveentreprenør. Mellom vil da stille egne krav til at anlegget utføres i hht bransje standard (REN). Dersom du som kunde selv ikke sørger for graving av godkjent grøft, vil grøftekostnadene inngå i anleggsbidraget og besørget utført av Mellom.

Hvem eier anlegget

Alle nettanlegg fram til grenseskillet mellom din installasjon og Mellom sitt strømnett (tilknytningspunkt) er Mellom sin eiendom, selv om deler av anlegget er finansiert av deg gjennom anleggsbidrag. Mellom har ansvar for drift og vedlikehold av eget nett, og vil derfor dekke alle fremtidige drifts-, vedlikeholds- og reinvesteringskostnader.